Werkgroepen

Welzijn en cultuur

 

Het eerste initiatief van deze werkgroep was om samen met de Onthaalgroep Vluchtelingen, de jeugdbewegingen, het middenveld en de andere politieke partijen een debatavond te organiseren rond de vluchtelingenproblematiek. Naast informatie door de vertegenwoordigers van de overheid (gemeente en Fedasil) waren er ook getuigenissen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en van de Onthaalgroep Vluchtelingen van Grimbergen. Het was een deugddoende en verrijkende avond.

 

De werkgroep wil verder werken rond maatschappelijke thema’s met een duidelijke link naar de gemeente zoals cultuurparticipatie, jongerencultuur, diversiteit, onderwijs, sociale zekerheid, armoede, schulden op school, enz. Zin om mee te doen? Neem gerust contact op met frans.devenyns@skynet.be of marc.vangodtsenhoven@grimbergen.be

 

Mobiliteit.

 

De Werkgroep Mobiliteit Grimbergen wil inwoners en organisaties uit groot Grimbergen samenbrengen om mee te denken hoe de mobiliteit in Grimbergen op een duurzame manier kan worden georganiseerd. De werkgroep staat voor een visie op mobiliteit die zorg draagt voor mens en milieu, voor leefbare en veilige wegen, met een sterkere aanwezigheid van de actieve weggebruiker.

We willen de bestaande initiatieven hierrond versterken door bundeling en uitwisseling, we willen innovatieve ideeën uitwerken en voorstellen doen naar het beleid. We hopen om een breed platform te vormen dat constructief kan samenwerken met de gemeente.

Deze werkgroep kwam reeds tweemaal samen. Daarin werd besloten om een aantal speerpunten verder uit te werken:

 

Meer openbaarheid, transparantie in de strategie en planning van aanleg en onderhoud van weg-infrastructuur.

Een Zone 30 in elke dorpskern van onze gemeente.

Een punt voor Auto Delen in dorpskernen.

Betere organisatie van het Openbaar Vervoer.

Veiliger maken van alle oversteekplaatsen voor voetgangers in de gemeente.

Een snelle fietsverbinding van alle dorpskernen met elkaar en met het centrum.

Een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties.

Uitbouwen van carpoolen, mindermobielenvervoer.

 

Interesse om mee te werken? Contactpersoon: Joris Robberechts 02/267.75.56 - joris.robberechts1@telenet.be

 

Leefmilieu en ruimtelijke ordening.

 

Deze werkgroep zal uiteraard rond leefmilieu, ruimtelijke ordening en het woonbeleid actief zijn. Naast thema’s als fijn stof, de klimaatdoelstellingen, hernieuwbare energie, afvalverwerking, enz. zal er ook gewerkt worden rond de zorg voor de open ruimte, de natuur en landbouw en het betaalbaar wonen in combinatie met de noodzaak tot meer woonverdichting en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Het debat rond het toekomstig woonbeleid in Grimbergen is zeer actueel en staat niet los van de nieuwe woonbehoeften (compacter) en de demografische ontwikkelingen in de samenleving (kleinere gezinnen, vergrijzing, bevolkingstoename) in combinatie met het besef dat de open ruimte moet gekoesterd worden en niet onuitputtelijk is. Daarom is het nodig in te zetten op ruimtelijke verdichting in de woonkernen en liefst op plekken met een basismobiliteit en voorzieningen. Hierdoor kan de druk op de buitengebieden afnemen en worden grote delen van de gemeente beschermd. Kiezen voor meer geconcentreerd wonen, is kiezen voor meer dorp en meer platteland!

Goesting om mee te werken? Neem contact op met eddie.boelens@grimbergen.be